باغ ایمان

3,500 تومان

فرزندم را بامفاهیم دینی چگونه آشناکنم؟ مسائل شرعی را به چه شکلی برای او بازگوکنم؟این سوال تمام پدر ومادرهایی است که مسئولیت مهم تربیت فرزند را بر دوش خود احساس می کنند .ودر پی کتابی هستند که آنهارا در این امر کمک کند.

کتاب حاضر درصدد این است که فرزند شما خودش با روش های گوناگون غیر مستقیم در قالب شعر وداستان و مسابقه و… به پاسخ بعضی از سوال هایش برسد وبا احساس موفقیت گام های بعدی را در تعلیم وتربیت استوارتر بردارد.چرا که والدین مسیر تربیت را باید هموار سازند واین خود فرزند است که بایدمسیر را طی کند.

keyboard_arrow_up