شخصیت کودک

اگر کودکتان پرسید:آیا نقاشی من زیباست؟

از او بپرسید: آیا تو دوستش داری؟

کودکان اغلب از آنچه ساخته اند لذت می برند. به او یادآوری کنید، خودش مهمترین شخصی است که باید از اثر خود خوشنود باشد.

تلاش برای تربیت فرزندانمان بی فایده است. آنها در نهایت شبیه ما خواهند شد. خودمان را تربیت و اصلاح کنیم، آنها هم تربیت خواهند شد.

keyboard_arrow_up