نقاشی کودکان و مفاهیم آن

نقاشی کودکان و مفاهیم آن.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ناشر:نگاه
کودکی در عمق وجود همه ماست، و با چشمان اوست که همگی روزی به این عالم نگاه کرده ایم. با وجود این آنچنان از آن دور افتاده ایم که برای فهم نقاشی کود کان، نگاه کردن آن برایمان کافی نیست و باید آنها را مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار دهیم. جهان پر از کودکانی باهوش و خوش ذهن است که با ذوق خود به زندگی ما معنی می دهد، ای کاش برای کمک به آنها به دست خودمان باعث نابودی آنها نشویم.
keyboard_arrow_up