هیات مدیره انجمن

هیات مدیره انجمن عبارتند از:

علیرضا سبحانی نسب   مدیر انتشارات جمال     رییس هیات مدیره

سید محمد طباطبایی    مدیر انتشارات جامعه القرآن   نایب رییس هیات مدیره

رضا کریمی           مدیر انتشارات نسیم حیات   دبیر هیات مدیره

رضا نصراللهی    مدیر انتشارات حدیث نینوا       عضو اصلی هیات مدیره

سید حسینی  مدیر انتشارات جمکران   عضو علی البدل هیات مدیره

 

بازرسین هیات مدیره

صفا امیری  مدیر انتشارات براق     بازرس اصلی هیات مدیره

قاسمی   مدیر انتشارات کتابک  بازرس علی البدل هیات مدیره

 

keyboard_arrow_up